Politiattest

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter.


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.


I FK Sparta Sarpsborg blir dette håndtert på følgende måte:

 • Alle frivillige og eventuelle ansatte som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
 • Ansvarlig representanter for politiattester i FK Sparta Sarpsborg er Hege Kristin Strand, som har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger hun får kjennskap til.
 • Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.
 • Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.
 • Innhenting av politiattest er gratis.


Hvordan går du frem?

 1. FK Sparta Sarpsborg skal først bekrefte behovet for attesten og gi dette til søkeren. Bekreftelse får du ved å kontakt med vår kontaktperson som er oppgitt nederst. Bekreftelsen gis personlig. (Idrettslagets bekreftelse (skal vedlegges søknaden): https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idret...)
 2. Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Ta kontakt med Politiattestansvarlig i klubben. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for politiattest. Se punkt 1. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden.
  Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.
  Innhenting av politiattest er gratis.Link for levering av elektronisk søknad:
  https://attest.politi.no/
 3. Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i klubben som er ansvarlig for politiattester.
 4. Ansvarlig for polititattester i klubben skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.


Kontaktperson:

Hege Kristin Strand

Mobil: +4793647349

Mail: heg1str@gmail.com