Innkalling til Ekstraordinært årsmøte, tirsdag 12. desember 2017

Postet av FK Sparta Sarpsborg den 28. Nov 2017

FK Sparta Sarpsborg innkaller til Ekstraordinært årsmøte

Sted: Klubbhuset/Spartahytta

Dato/Tid: Tirsdag 12. desember 2017 kl 1800.

 

Saksliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

4. Innkomne forslag: Finansiering av ny kunstgressbane (vedlegg)

 

Roy Arne Strand

Leder FK Sparta Sarpsborg

 

 

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

 

(1)          Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b) Vedtak av styret i idrettslaget.

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

 

(2)          Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

 

(3)          Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(4)          Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)          Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.